Onze e-maildisclaimer staat op deze pagina.

You can find our e-mail disclaimer here.

For English, see below

24 mei 2018Fair & Sustainable Consulting B.V., gevestigd aan Arthur van Schendelstraat 752, 3511 MK Utrecht, The Netherlands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Fair & Sustainable Consulting B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fair & Sustainable Consulting B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om goederen en diensten aan u te kunnen leveren

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Het afhandelen van uw betaling

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Om samen met associate consultants mee te dingen naar opdrachten kunnen CV’s worden opgeslagen en verwerkt. Hiervoor wordt per geval expliciete toestemming van de associate gevraagd.

– Fair & Sustainable Consulting B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Fair & Sustainable Consulting B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of andere diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of bijvoorbeeld een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan contact met ons op via info@fairandsustainable.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren, of te verwijderen indien dit de overeengekomen dienstverlening of naleven van wettelijke verplichtingen niet in de weg staat. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Fair & Sustainable Consulting B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@fairandsustainable.nl .

Fair & Sustainable Consulting B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fair & Sustainable Consulting B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u geen gebruik meer maakt van onze diensten verwijderen wij binnen een redelijke termijn uw gegevens, tenzij de wet een bewaartermijn kent.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fair & Sustainable Consulting B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fair & Sustainable Consulting B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Links naar andere websites

Op onze website kunt u links aantreffen naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan Fair & Sustainable Consulting B.V. geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fair & Sustainable Consulting B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan a.u.b. contact op via info@fairandsustainable.nl .

Wijzigingen

Fair & Sustainable Consulting B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update.

Contactgegevens:

Fair & Sustainable Consulting B.V.

Arthur van Schendelstraat 752

3511 MK Utrecht

The Netherlands

Tel. +31 (0)30 2348281

info@fairandsustainable.nl

www.fairandsustainable.nl

English

May 24, 2018 – Fair & Sustainable Consulting, Arthur van Schendelstraat 752, 3511 MK in Utrecht, The Netherlands, is responsible for processing personal data as specified in this statement.

Fair & Sustainable Consulting B.V. processes your personal data because you use one of our services, or you have provided this data to us yourself.

Purpose and basis on which we process personal data

Fair & Sustainable Consulting B.V. processes your personal data for the following purposes:

  • To provide you with goods and services;
  • To contact you through phone or e-mail if this is necessary for us to provide our services;
  • Handling your payment;
  • Informing you about changes in our products and services;
  • Sending our newsletter and/or brochure;
  • CVs provided to us can be used in proposals and tenders. If this is the case, an agreement will be made with the individual in question.
  • Fair & Sustainable Consulting B.V. analyses your behaviour on our website to improve it, as well as tailor the products and services shown to your preferences.
  • Fair & Sustainable Consulting B.V. processes personal information if we are required by law, i.e. information needed for tax assessments.

Special and/or sensitive information we process

Our website and/or other services are not intended tot collect and process information about individuals below the age of 16, unless their parent or guardian has explicitly given their permission. However, there is no way for us to check if visitors on our website are below the age of 16. We endorse parents to be involved with the online activities of their children to prevent information collection without consent and/or permission. If you are convinced that we have collected personal information about minors, please let us know by sending an e-mail to info@fairandsustainable.nl, so that we can delete this information.

See, edit and delete personal information

You have the right to see, edit and delete your personal information if this does not influence performing services already agreed upon or legal requirements. You have the right to revoke your permission for the processing of information or object to the processing of your information by Fair & Sustainable Consulting B.V.. Furthermore, you have the right to receive your information on your request. This means that one can submit a personal data request to send all personal information we have about the individual in question in a digital file to the individual or another organisation.

To see, edit, delete, request personal data or revoke your permission please send an e-mail with your request to info@fairandsustainable.nl.

Fair & Sustainable Consulting B.V. hereby names the right and possibility for you to file a complaint with the national supervisor, Autoriteit Persoonsgegevens, through the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

How long we store your information

Fair & Sustainable Consulting B.V. does not store your information for any longer than the time needed to fulfil the purposes for which the information has been processed and stored. If you do not make use of our services anymore, we will delete your information within a reasonable period of time, unless otherwise by law required.

Sharing personal information with third parties

Fair & Sustainable Consulting B.V. does not sell your information to third parties and only provides it if necessary for performing our agreement with you or to comply with legislation. We conclude data processing agreements with third parties processing information for us to provide the same level of security and confidentiality for your information.

Cookies and other technologies used by Fair & Sustainable Consulting B.V.

Fair & Sustainable Consulting B.V. only uses technical, functional and analytical cookies. A cookie is a small text file on your device, which is saved during your first visit to our site. The cookies we use make sure that our sites functions like it should, it is user friendly and provide us with information on how to optimise our site. You can opt-out any time by setting your browser in such a way that it does not accept cookies. Besides, trough your browser you can delete cookies that have been saved earlier.

Links to other websites

On our website, you might find links to other websites. Although these websites have been selected carefully, Fair & Sustainable Consulting B.V. is not responsible for the use of your information on these websites. To find out how they use your information, they should be capable of providing you with their privacy statement.

How we protect personal information

Fair & Sustainable Consulting B.V. takes the protection of your information very seriously and takes all measures necessary to protect your information against abuse, loss, unauthorised access, unwanted publication and unauthorised editing. If you think your information is not protected well enough or there are signs of abuse, please contact us immediately through info@fairandsustainable.nl.

Changes

Fair & Sustainable Consulting B.V. reserves the right to change their privacy statement. Check this privacy statement regularly to find out if and how we updated it.

Contact information

Fair & Sustainable Consulting B.V.

Arthur van Schendelstraat 752

3511 MK Utrecht

The Netherlands

Tel: +31 30 234 8281

info@fairandsustainable.nl

www.fairandsustainable.nl